ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של בית התפוצות בע”מ (חל”צ) (להלן- "האתר").

תכנית Foodish הכלולה באתר (להלן: "התכנית"), הוקמה ומנוהלת על-ידי בית התפוצות בע”מ (חל”צ), בקמפוס אוניברסיטת תל אביב (להלן: בית התפוצות ו/או "מפעיל האתר"), בכל מקום בו מפורטת אחריות בית התפוצות, הכוונה גם לאחריותם של עובדיה, מנהליה, בעליה והפועלים מכוחה או בשמה.

אתר זה לא נועד לשימוש מסחרי.

האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

עצם השימוש באתר יהווה הסכמתכם לתנאים הכלולים ב”תנאי שימוש” אלה, על כן נודה לכם אם תקדישו מזמנכם לקריאת התנאים הללו בעיון לפני שתעשו שימוש באתר.

בית התפוצות שומר לעצמו את הזכות לעדכן את תנאי השימוש הללו, מעת לעת, לפי שיקול דעתו, וללא צורך במסירת הודעה מראש. תוקפו של השינוי יחול מרגע פרסומו. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית ביותר.

כללי

 1. האתר נועד להעמיד לרשותכם מגוון של תכנים ומידע על פעילויות בית התפוצות, תערוכות, מאגרי המידע של בית התפוצות וכלים ושירותים נוספים, כגון: ניהול ופרסום פרטי הקהילה, העלאה ושמירה של מתכונים, סיפורי אוכל, תמונות, סרטונים, עצי משפחה הפתוחים לעיון הציבור, הוספת תכנים הפתוחים לעיון הציבור וכו’. חלק מהשירותים הנוספים כפופים לתנאים נוספים והם חלים בנוסף לתנאי שימוש אלו.
 2. האתר כולל מידע רב וכולל, בין היתר, מידע, נתונים, טקסטים, קבצים, איורים, צילומים, סרטונים וקטעי וידאו, תמונות, קישורים וכיוצ”ב (להלן: "תכני האתר"), והשימוש בו הינו בכפוף לתנאים המפורטים להלן.
 3. המידע המסופק באתר מובא בצורה חופשית ובחינם ואין בשימוש בו משום יצירת כל הסכם ו/או כל התחייבות בין המשתמש לבין בית התפוצות ו/או מי מטעמו ו/או כל אדם אחר הקשור בכל דרך שהיא, במישרין ו/או בעקיפין, לאתר ו/או למידע המצוי בו.
 4. האפשרות המוענקת למשתמשים להעתיק מתוך האתר מידע ו/או טקסט ו/או תמונה ו/או כל נתון אחר מוגבלת לפרטים אשר צויין לגביהם במפורש שניתן לעשות כן ובהתאם לתנאי השימוש שצויינו. אפשרות זו הינה בבחינת זכות שימוש אישית, שלא למטרות עסקיות או לצורכי מסחר, ואינה יוצרת ו/או מרמזת לאחריות כלשהי של בית התפוצות ו/או מי מטעמו ביחס לרשות השימוש או כל טענה, דרישה או תביעה בגין השימוש שנעשה.
 5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל שימוש שתעשו בתכני האתר, הינכם נדרשים ליתן קרדיט מתאים ל-FOODISH  (וקישור לאתר), בצורה ברורה ונהירה ולכל בעלי הזכויות בתכני האתר. המשתמשים באתר לא יעשו שימוש בזחלנים (crawlers) ולא בתוכנות ריגול שנועדו לאסוף מידע לרבות פעילות קיטלוג (indexing) מהאתר.
 6. האתר פתוח לשימוש כל משתמשי האינטרנט. העלאת תכנים עבור התכנית, טעונה הרשמה ומסירת כל שדות החובה בטפסים וכן הפרטים שאנחנו מקבלים מהפלטפורמה החברתית שנרשמים באמצעותה: כתובת מייל/מספר טלפון , שם מלאתמונת פרופיל (אם יש) ארץ מגורים ושיוך לקהילת אוכל. ניתן יהיה לעשות שימוש בשירותי האתר לאחר השלמת תהליך הרשמה, ובכפוף להסכמה לתנאי השימוש. אין להעביר, בתמורה ו/או ללא תמורה, את חשבונך לצד שלישי
 7. האתר לרבות התכנים והשירותים המוצעים בו מוצעים כמות שהם (as is) על תכונותיהם ומגבלותיהם, ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי בית התפוצות ו/או מי מטעמו, בגין תכונות האתר, מגבלותיו ו/או האפשרויות הקיימות בו, או בקשר עם התאמתו לצרכי ודרישות המשתמש.

מדיניות הפרטיות

 1. בית התפוצות מכבד את פרטיות הגולשים והמשתמשים באתר.
 1. על אף האמור לעיל, בית התפוצות מפרסם את תכני האתר, לרבות מידע שהעלו המשתמשים באופן פומבי ומאפשר למשתמשים לשתף את תכני האתר, לרבות את מידע התכנית, עם משתמשים אחרים, ללא מגבלת מקום או זמן.
 2. בנוסף, בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע אודות הדפים בהם צפיתם, השירותים והמידע שעניינו אתכם, זמן שהייתכם באתר, הפעולות שביצעתם באמצעות האתר ועוד.השימוש בנתונים אלו, כמו גם בתכני האתר ובכל מידע שיימסר על ידכם במהלך השימוש באתר, לרבות פרטי ההרשמה לתכנית ו/או לשירותים השונים באתר (להלן: "המידע"), ייעשה בין היתר, כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
 3. המידע הנ”ל ישמש את בית התפוצות גם לשימושים סטטיסטים. בית התפוצות יהיה רשאי למסור את המידע לצד ג’.
 4. בנוסף, הפרטים שתציינו בעת הרישום יאספו וישמשו את בית התפוצות כדי לספק את תכני האתר לציבור הרחב, לעדכן את תכני האתר ואת תכני התכנית, לתת מענה לפניית המשתמש ככל שיפנה לבית התפוצות, לספק למשתמש דיוור אודות פעילויות בית התפוצות בנושאים שונים – כגון אירועים, תערוכות, הרצאות, השתלמויות, לימודים (בתשלום או שלא בתשלום) לרבות באמצעות שליחת מסרונים ו/או הודעות דואר אלקטרוני.
 5. כל משתמש יהיה רשאי להודיע לבית התפוצות על רצונו בהסרת פרטיו ממערכת הדיוור של האתר, באמצעות פנייה ל info@foodish.org.
 6. מאגר המידע של בית התפוצות רשום בפנקס מאגרי המידע. זכותו של כל אחד לעיין במידע הנוגע לו ואשר נמצא במאגרי המידע של בית התפוצות. אופן מימוש הזכות יהיה בהתאם למדיניות בית התפוצות ובהתאם להוראות תקנות הגנת הפרטיות והנחיות רשם מאגרי המידע. ככל שאדם יתקל במידע מוטעה לגביו או במידע שהוא סבור כי הוא מוטעה הוא רשאי לפנות לבית התפוצות ופנייתו תטופל בהתאם להוראות הדין.

שימוש הולם באתר

 1. המשתמש מתחייב להשתמש באתר ושירותיו בהתאם לתנאי השימוש והוראות כל דין.
 2. חל איסור על התחזות או מסירת מידע שאינו נכון.
 3. על המשתמשים חל איסור מהעתקה, הקלטה, פרסום, הפצה, עריכה שינוי וכיוצ”ב ללא רשות בית התפוצות.

פרסום תכנים על ידי משתמשי האתר

 1. באתר מתפרסמים תכנים שמקורם במשתמשי האתר וחברי קהילות התכנית. תכנים כאלה מתפרסמים באזורים המיועדים לכך. מסירת תכנים לפרסום באתר אינה מקנה למשתמשים זכות לדרוש שהתכנים יפורסמו או יוסיפו להתפרסם ובית התפוצות רשאי בכל עת לעדכן, לשנות, לערוך, לקצר, למחוק ולהסיר באופן מוחלט כל מידע וכל תוכן מתכני האתר וזאת בכל עת ולפי שיקול דעתו.
 2. בית התפוצות אינו נושא בכל אחריות לסוג, איכות, מהימנות ומידת נכונות תכני האתר, לרבות מידע המופיע ביחס לקהילות הלוקחות חלק בתכנית ולרבות לא מידע שגילויו מהווה הפרת הזכות לשם טוב או לפרטיות או הפרת חובת סודיות הקבועה בדין או בהסכם מפורש או משתמע בין המשתמש לבין צד ג' כלשהו, . תכני האתר אינם מבטאים את עמדתו או דעתו של בית התפוצות ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, מהימנותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם.
 3. בעת שיגור או מסירת תכנים לפרסום באתר ו/או במאגרי המידע של בית התפוצות, חלה על השולח/הכותב האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. על הכותב להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, ככלל נאסר לפרסם את התכנים הבאים:
 • כל תוכן הידוע לך שהוא שקרי, מטעה או מסולף;
 • כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן – לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר;
 • כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה;
 • כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
 • כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (“וירוס”);
 • סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;
 • כל תוכן העלול להוות  לשון הרע על אדם, או תוכן העלול לפגוע בפרטיותו, בצנעת חייו או בשמו הטוב של כל אדם או תאגיד;
 • כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;
 • כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;
 • כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי.
 • כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;
 • כל תוכן העלול להטעות צרכן;
 • כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי;
 • כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי בית התפוצות בפרט;
 • כל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו”ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט;
 1. בית התפוצות רשאי לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל תוכן שנמסר לפרסום בכל עת שימצא כי הופרו תנאי שימוש אלה או שנעשה מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשיו, בבית התפוצות או במי מטעמו. כמו-כן, יהיה רשאי בית התפוצות במקרה זה למנוע מכם פרסום תכנים נוספים באתר. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות בית התפוצות לפי כל דין.
 2. החליט בית התפוצות לפרסם תוכן שנמסר – הוא רשאי לערוך כל תוכן כזה, לפי שיקול דעתו.
 3. למען הסר ספק, לא יהיה במניעת פרסום ו/או בעריכת תכני האתר או בהטלת מגבלות על פרסום כאמור על-ידי בית התפוצות כדי להטיל על בית התפוצות חובה לפקח, לבדוק, או לנטר את תכני האתר ואין בכל אלו כדי לגרוע מחובת המשתמשים לציית לתנאי השימוש, או לדין הכללי, או לגרוע מאחריותם על-פי מהנ”ל.
 4. התכנים הנמסרים על-ידי משתמשי האתר ו/או על ידי חברי קהילה במסגרת התכנית, יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט.

זכויות יוצרים קניין רוחני

 1. זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים המוצעים ובתכני האתר  הינם של בית התפוצות ו/או של צד שלישי שהעמידם לרשות הציבור.
 2. המשתמשים רשאים לעשות “שימוש הוגן” בתכני האתר  לפי הכללים הקבועים בדין ובכלל זה חוק זכות יוצרים וחוק זכויות מבצעים ומשדרים. המצטט מתוך החומרים באתר חייב לציין את המקור לציטוט. אין לעשות בתכני האתר כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה  העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל הזכויות בתכני האתר.
 3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אין  להעתיק, להפיץ מחדש, למכור, להשכיר, להכין יצירה נגזרת, להעמיד לרשות הציבור, לבצע השמע פומבית, לשדר או לפרסם חומר מוגן בכל אמצעי המדיה על סוגיה (רדיו, טלויזיה, עיתונות וכו’) לרבות דיגיטליים, ללא הסכמה מראש ובכתב של בעלי הזכויות. אין לעשות כל שימוש מסחרי באתר או בנתונים המפורסמים בו.
 4. יש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה – סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש.
 5. בית התפוצות אינו טוען לבעלות בתכנים הנמסרים לפרסום באתר על-ידי צד שלישי. יחד עם זאת, כאשר צד ג’ מוסר תכנים, המיועדים לפרסום באתר הוא מאשר בעצם מסירתם לפרסום כי הנו בעל הזכויות בהם ולחלופין כי הנו רשאי למוסרם לפרסום.

קישורים

 1. באתר נמצאים קישורים (links) או הפניות לאתרים אחרים אשר אינם שייכים לבית התפוצות ושנועדו לנוחיות המשתמשים בלבד ומאפשרים למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט. התכנים באתרים האחרים אינם מתפרסמים על ידי בית התפוצות או מטעמו והוא איננו שולט או מפקח עליהם.

העובדה שאתר בית התפוצות מקשר לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמה לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם.

בית התפוצות עושה כמיטב יכולתו שההפניות יהיו לאתרים ראויים בלבד אבל יתכן שתמצאו שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיכם, או שאתם מתנגדים לתוכנם, או שהנכם סבורים כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. בית התפוצות אינו אחראי לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

 1. ההוראות שלהלן תחולנה על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש. לעניין קישורים לאתרים חיצונים, אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין בית התפוצות לבין בעלי אתרי צד ג’ יחסים משפטיים או מסחריים, אין לבית התפוצות כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו ואין הוא אחראי לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג’.
 2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בית התפוצות איננו אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמשים כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופעים באתרים אליהם יגיעו באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיים באתר בית התפוצות.
 3. בית התפוצות איננו מתחייב כי הקישורים שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אתכם לאתר אינטרנט פעיל, וכן הוא רשאי להסיר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתו המוחלט.

אחריות

 1. השרות מוצע כמות שהוא, “As Is”, ובית התפוצות אינו נושא באחריות לגבי השירות ו/או להתאמת השירות לצורכי המשתמשים, לתכונותיהם, יכולותיהם, או מגבלותיהם לגבי השימוש.
 2. בית התפוצות אינו נושא בכל אחריות לתכנים שנמסרו על ידי משתמשים באתר, והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על מי שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים דעה או עמדה של בית התפוצות ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם.
 3. כמו כן ייתכנו שגיאות, סתירות או אי התאמות וכיוצ”ב, אין בית התפוצות אחראי לכל נזק שייגרם בשל הסתמכות על המידע.
 4. האחריות בגין השימוש באתר ומאגרי המידע של בית התפוצות מוטלת על המשתמש בלבד.
 5. בית התפוצות מאבטח את המידע באתר באמצעות מערכות לאבטחת מידע מתקדמות. יחד עם זאת, הוא אינו יכול להתחייב כי השירותים והמידע באתר ובשרתים יהיו חסינים באופן מוחלט מפני חדירה ו/או ניסיונות חדירה למחשבים ובית התפוצות איננו אחראי לכל נזק שייגרם לנתונים ו/או מסמכים ו/או מאגרים ו/או כל מידע אחר שנמסר לחזקתו ומצוי במאגרי המידע ובכלל זה אובדן הנתונים והמידע כאמור.
 6. בית התפוצות אינו מתחייב שהשירות הניתן באתר יינתן כסדרו, ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל בית התפוצות או מי מספקיו.
 7. בית התפוצות לא יישא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג’ כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירות, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות, והמשתמשים בלבד יישאו באחריות לאופן שבו הם עושים שימוש בשירות.

שינויים באתר והפסקת השירות

 1. בית התפוצות שומר לעצמו את הזכות לבצע כל שינוי באתר לרבות מבנה האתר, השירותים המוצעים בו, תוכנם, היקפם וזמינותם, קישורים וכל שינוי אחר כפי שתימצא לנכון, בהתאם להחלטתו הבלעדית וללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת על כך באתר.
 2. לא תהיה למשתמשים כל טענה או תביעה כלפי בית התפוצות בגין ביצוע שינויים כאמור, או הסרת תכני האתר, או עקב תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
 3. בית התפוצות רשאי להחליט בכל ת לסגור את האתר ולהפסיק לספק את השירותים באמצעותו.
 4. אנו מאחלים לכם שימוש מועיל בשירותים המוצעים באתר. נשמח לקבל תגובות והערות.

שיפוי

 1. הנך מתחייב לשפות את מפעילת האתר, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכ”ט עורך דין והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.
 2. בנוסף, תשפה את מפעילת האתר, עובדיה, מנהליה, או מי מטעמה בגין כל טענה תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום.

דין ומקום שיפוט

 1. על השימוש באתר ומאגרי המידע יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מתקנון שימוש זה או מהשימוש באתר ומאגרי המידע הנו בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב ובה בלבד.
 2. בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר תוכלו לפנות אלינו באמצעות טופס “צרו קשר”.

ט.ל.ח