המגזין

תקנון תחרות פסטיבל תמגרבו ותסעדו של FOODISH ומעדניות סוליקה

תקנון תחרות פסטיבל המגרב

כללי
ברוכים הבאים לתחרות של FOODISH – אגף הקולינריה של אנו, מוזיאון העם היהודי ורשת מעדניות סוליקה, בבעלות השף אבי ביטון (להלן: "עורכי התחרות").

מטרת התחרות
מטרת התחרות להחזיר לחיים, לתודעה ולשולחן מאכלים וטעמים משלל המטבחים העשירים והמופלאים של יהדות המגרב – צפון אפריקה (מרוקו, תוניס, לוב, אלג'יר), לשם שימור המורשת המוגרבית.

תנאי ההשתתפות בתחרות:

 1. התחרות מיועדת לכל אדם ("המשתתפים").
 2. במסגרת התחרות על המשתתפים להציג מתכון שמקורו באחת מארצות המגרב (צפון אפריקה) ולעלותו לאתר FOODISH בכתובת www.foodish.org ("האתר"), ולספר סיפור שעומד מאחורי המתכון.
 3. כל משתתף רשאי להשתתף מספר פעמים ולהגיש מספר מתכונים וסיפורים כרצונו.
 4. וועדה המורכבת מצוות FOODISH והשף אבי ביטון תבחר חמישה מתכונים מנצחים מבין המתכונים שהועלו לאתר על ידי המשתתפים ("המתכונים הזוכים"). מהמתכונים הזוכים יוכנו מנות אשר יוגשו וימכרו לקהל הרחב במעדניות סוליקה במשך חודשי הקיץ ("המנות הזוכות").
 5. 20% מהרווחים ממכירת המנות הזוכות יועברו כתרומהFoodish ל- לטובת תיעוד המטבח המוגרבי למען הדורות הבאים. מכירת המנות, ההכנסות והעברת הכספים לתרומה הינם באחריותה הבלעדית של רשת מעדניות סוליקה.

תקופת התחרות :

 1. ניתן להירשם ולהשתתף בתחרות החל מיום ג' – 6/6/2023 ("מועד תחילת התחרות") ועד ליום ה' – 22/6/2023 בשעה 23:59 בלילה ("מועד סיום התחרות") . הרשמה והשתתפות לאחר מועד סיום התחרות לא תתקבל.
 2. הוועדה שתבחר את המתכונים הזוכים תתכנס ביום.
 3. זהות המשתתפים המנצחים תוכרז ביום 29/6/2023. הזוכים יקבלו הודעות בכתב על זכייתם לכתובת המייל אותה הם צירפו למתכון העלו לאתר ("הזוכים").
 4. מובהר בזאת כי עורכי התחרות יהיו רשאים להאריך ו/או לקצר את תקופת התחרות על פי שיקול דעתם הבלעדי.

פרסים

 1. כל אחד מחמשת הזוכים יקבל את שלושת הפרסים הבאים ("הפרסים"):

10.1. הזמנה להגיע ליום צילומים וטעימות משותף במטבח החקר והניסוי של FOODISH וכן למפגש עם השף אבי ביטון על גג מוזיאון אנו שיתקיים ביום 4.7.2023 ("יום צילומים"). יובהר כי מועד זה לא ניתן לשינוי וזוכה אשר לא יוכל להגיע ליום הצילומים במועד זה, יקבל את יתר הפרסים המפורטים לעיל. אי הגעה ליום הצילומים במועד שנקבע לא תקנה לזוכה זכות כלשהי להשתתפות ביום צילומים נוסף.

10.2. שובר למימוש ברשת מעדניות סוליקה על סך 250 ₪.

10.3. כניסה משפחתית שנתית למוזיאון.

 1. במקרה בו הזוכה לא יעמוד בתנאי תקנון זה ו/או החליט הזוכה לוותר על הפרסים מטעמים השמורים עימו (במעשה ו/או במחדל), יהיו עורכי התחרות רשאים להעניק את הפרס למשתתף אחר.
 2. זוכה אשר ויתר על הפרסים (או חלק מהפרסים) או שלא עמד בתנאי התקנון יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכי התחרות ו/או מי מטעמם בגין כך.
 3. הפרס ים יוענקו אך ורק לזוכה עצמו אשר יזדהה לפי דרישות עורכי התחרות. הפרס הוא אישי ולא ניתן להעבירו.
 4. עורכי התחרות שומרים לעצמם את הזכות לשנות את הפרסים לפי שיקול דעתם הבלעדי ואף לבטלם.
 5. הזוכים אינם רשאי לדרוש או לקבל שווי כספי בגין הפרסים או כל תחליף אחר.

שימוש במידע

 1. בעצם ההשתתפות בתחרות המשתתף מאשר לעורכי התחרות לעשות שימוש במידע שסופק על ידו בקשר לתחרות, לפי שיקול דעתם הבלעדי לרבות לצורך פרסום התחרות.
 2. המשתתף לא יהיה זכאי לכל תמורה בקשר לשימוש במידע כאמור על ידי עורכי התחרות.
 3. המשתתף מוותר בזאת על כל תביעה ו/או טענה כלפי עורכי התחרות בקשר לשימוש במידע כאמור.

הצהרות המשתתפים

 1. ההשתתפות בתחרות מהווה הסכמת המשתתפים לחשיפת שמם, חשיפת תמונתם ומתן זכויות שימוש במתכון והסיפור שמפורסם על ידם, ככל שיוכרזו כזוכים.
 2. משתתפי התחרות מסכימים בזאת כי ככל שיוכרזו כזוכים בתחרות, שמם, תמונתם, המתכון שפירסמו והסיפור שמאחוריו יופיעו בפרסומים השונים של התחרות, ברשתות החברתיות של מפעילי התחרות, באתר של סוליקה ושל FOODISH ובכל אמצעי מדיה נוספים שמפעילי התחרות ימצאו לנכון לפרסם בהתאם לשיקול דעתם גם לאחר תום תקופת התחרות, ללא כל תמורה ולא יהיו להם ו/או למי מטעמם כל טענות בקשר לכך.
 3. יודגש כי כל שימוש בתמונות ייעשה בהתאם לדין ובשיתוף פעולה ככל הניתן עם הזוכים.
 4. אין בהשתתפות המשתתפים משום פגיעה בצד ג' כלשהו.
 5. המשתתפים פועלים כדין ואין בפעילותם ו/או בהשתתפותם משום הפרה של כל דין.
 6. המשתתפים פוטרים את עורכי התחרות מכל נזק, הוצאה, הפסד כתוצאה מהשתתפותם בתחרות לרבות פגיעה בצד ג' ו/או הפרה של זכות כלשהי לרבות זכויות יוצרים.
 7. מפעילי התחרות רשאים למנוע ולפסול את השתתפותו של כל אדם בהתאם לשיקוליה הבלעדיים.

שונות

 1. המשתתף מצהיר ומאשר בזאת כי קרא את התקנון וקיבל על עצמו את הוראותיו וכי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר וענין.
 2. מובהר בזאת, כי השתתפות בתחרות משמעה קבלת כל התנאים המפורטים לעיל, ולמשתתף לא תהא כל טענה ו/או דרישה בקשר לאי ידיעת התנאים דלעיל ו/או בקשר לאי הבנתם ו/או בקשר לאי קבלת תנאי כלשהו.
 3. עורכי התחרות רשאים להפסיק ו/או לבטל את התחרות ו/או לשנות את תנאי תקנון זה מכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתם הבלעדי, בכל עת ובלא צורך בהודעה על כך, מעבר לפרסום הנוסח העדכני של התקנון. האחריות להכרת התקנון כפי שיהיה מעת לעת חלה על המשתתפים.
 4. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מפעילי התחרות רשאים לשנות את מבנה, תוכן, נהלי ותקופת התחרות, תאריך התחרות, תקופתו או כל מועד המצוין בו, סוגי וכמויות הפרסים, ואופן חלוקת הפרסים, על פי שיקול דעתם הבלעדי והכל בכפוף למתן הודעה בדבר השינוי באתר 24 שעות מראש.
 5. כל זכויות הקניין הרוחני בתחרות, לרבות פטנטים, זכויות יוצרים, סימני מסחר וסודות מסחריים, ככל שישנם, הנם רכושם הבלעדי של מפעילי התחרות, או של צדדים שלישיים שהאתר קיבל מהם רישיון שימוש כדין. זכויות אלה חלות בין השאר על קבצים גרפיים, מתכונים, תמונות, שמות וסמלים מסחריים (לוגו), טקסט וכל חומר אחר הכלול בתחרות. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתו של האתר בכתב ומראש.

**התנאים מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אולם מתייחסים, כמובן, גם לנשים – עימכן הסליחה.

לבירורים ושאלות ניתן לפנות לאתר באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת: info@foodish.org
אנו מברכים אותך על השתתפותך בתחרות ומאחלים לך הצלחה רבה.

תגובות
תודה,
התגובה שלך תתפרסם בקרוב (בכפוף לאישור המערכת).
*שמנו לב שחסרים כמה פרטים קטנים להשלמת הפרופיל שלך ב־FOODISH, אפשר להוסיף אותם בקלות בעמוד המשתמש שלך.