Sigi Mantel

Matzah kebab from Sigi Mantel's Syrian-Damascus cuisine. Photo: Daniel Lailah.
Recipe
Sigi Mantel
November 7, 2023
Stuffed pickled Nahariyya peppers from Sigi Mantel's Syrian-Damascus cuisine. Photography: Daniel Lailah
Recipe
Sigi Mantel
November 7, 2023